வேளாளர்

A SOCIOLOGICAL STUDY ON VELLALAS AND PALLAS IN SRI-LANKA

செப்டம்பர்11, 2009 -? ஆல்

Rev.Fr.M.G.Arulpragasam Department of Sociology HD/M.Phil/06/07/157

INTRODUCTION
feast-in-torontoOppert considers Vellalan to be etymologically connected with the Pallan and palli. Deva Asirvatham states that the Mallar became Pallar and Dr. Guruswamy Siddid states that the Tamil Illakiathil Pallar(Mallar) became Devandrakula Vellalars. Muthuthampipillai states that the Mallar are the inhabitants in Maruthanilam. Mallar became Pallar and Pallar gradually became Vellalas.Pallars were the original tillers whose emblem was plough and they were known as Ulavar.A child was found in the flood while the Pallan was working in the paddy field of his master. He took him and named him Vellalan.He brought up him as his own brother. The Vellalan’s wife was wicked lady as such made the Pallan as slave. (Pfaffenberger: 1982:55) Pallar were the tenant and original agriculturists in ancient time. (Muththuthampillai(2nd edtion) :2001: 61)
The descendents of this Pallankaipillai Vellalas are the original Vellalars, but not all the people who are pretending to be Vellalas. They are imposters. It is mentioned that the Vellalas were Agricultural Coollies. (Boake: (1888): 19) Many Scholars conclude that these coolly Vellalas(Pallas) began to claim for themselves a higher rank during 19th Century. Vaipava Malai states that Coviyas are also Pallas.Today amongst the Tamil Diaspora across the world Pallars are found as part of Vellalas

Velirs were not Vellalas(Pallas)
The people who identified themselves as Vellalas with the connection of the Vels or Velirs of the Sangam tribes are not original Veliers. The emblom of these Velirs is the fish i.e Maharam which is a royal emblem. Velirs were also one of the Naga clans who had five-headed and seven-headed serpents to indicate their clans. (Xavier: (1977): 16) Some of them worshiped Velan (Murugam). (Xavier: 228) The Nagas were known Kurukulavamsa who built a Temple to their God Murugan, settled the warriors around the Temple and ruled Batticalloa before Vijayan had been arrived in Sri-Lanka.(Kamalanathan : (2005) : 35) Velirs are the kings of kuru-land. (Kathiravetpillai 2002)7th Reprinted: 1316) The Velirs have connection with the Kurukula People. So Vellalas have close connection with Pallas.

Vellalalization
According to Bryan Pfaffenberger, the rise to complete dominance by the Vellalas began with the capture of Portuguese holdings in Sri Lanka by the Dutch. Vellalan was a title. Jaffna Vellalas are descendents of Kallar, Maravar, Agamudiyar, Koviyars, Ottars, Parathesikal, Portuguese, Pallars, Nadduvars, Malaiyalikal, Panikkans, (mudaliyarship given to these Pannikans in Jaffna) Karukumatti Vellalars(Sandars), Sempadavers, Irkuli Vellalars( Vannars) and the children of dancing girls.(Raghavan : 181)
The Dutch interpreted the local laws later codified as Thesavalamai and allowed these pretending Vellalas to own slaves. Thus empowered many tobacco plantations were created by the pretending Vellalas with the help of imported Indian workers from the Pallar caste who were held as slaves. In later period the people belonging to other castes such as Maravar, Kallar, Pallar, and Akampadiyar also eventually associated them with the Vellala identity. It is called Vellalaization.

Vellalas are not Paddy Cultivators
According to Vaiyapadal which was written two centuries before Yalpana Vaipava Malai after Nagas, the Varunakula descent, who were known as cultivators, was the first batch of Karaiyars settled in Jaffna. It further added that Kulakoddan got down fifty one Vanniyars, a caste of agricultural experts from Pandiyan coasts. (Sivaratnam: (1968): 108-113) These Vanniyars were not somebody else, but they were Varunakulather.
After that Vanniars, Agampadiars and other low caste groups of 18 classes of Kudis, settled in Jaffna. Only a few that is a handful of Vellalas(Pallas) in Jaffna have a plot of lands. But the other Vellalas(Pallas) are very poor than the barbers, Pallas, and Paraiyas. Jaffna Peninsula was formerly lacked land for cultivation of rice, the staple food of those parts. Nagas had colithie(agricultural) and maritime culture. Velier are also one of the Naga clans who had five-headed and seven-headed of cobra or snake to express their groups. The Velier of Samgam period had connection with the Kuru-land which belonged to Kurukula Karaiyars. The Kurukula people had a Giant’s tank built by Rakshas who were the slaves of them and irrigation facilities in Mantota. Kurukula Nagas of Manthai were the inventers of paddy cultivation in Ceylon. Jaffna geographically is a barren land except for the steady supply of underground water remains hostile for human habitation. (Nagalingam: 25) Hence the Jaffna Vellalas(Pallas) are not inventers of Paddy cultivation. Pushparatnam says that the Vellalas couldn’t be connected with cultivation and they have no connection with the agricultural tracts too. The Cultivators who were much later called Vellalas. (Rajanayagam: (1984) Reprint: 155)
Lower castes practices
The habits of teetotalism and vegetarianism were imitated by lower castes with a view to raising their status and gaining acceptance. (Srinivas: (1966): 6) Some of the Pallis( ferminine gender of Pallans) have become vegetarians and also some of the Ambattans ( Babers) have become Vegetarians and teetotalers.( A gender Specific Analys : 18-20). Sudra Vellalas of Jaffna had taken up these practices in order to rise up their status from Sudra Coolly concept. Warriors were probably land-owners; they did not cultivate their lands themselves but got them cultivated by the Palla caste farmers as payment for protection. (Sri-Lanka: Society and Culture: 2-3). The Kurukula people do not marry these Vellala farmers because they are Pallas. It is also true that the Kurukula people try their best to avoid marrying other castes.

Vellalars were Sudras

The ancestors of the Vellalans were Sudras and in their ancestry were debarred from the Temple. (Holmes (1980):227) They were born from the foot of Brama, thus can’t chant the Veda. According to the Tholkapiyam the Vellalas are Sudras. These Sudra Vellalas have to worship the twice born namly the three highest castes such as Brahmins, Kurukulam i.e Kshathriyas and Vaisiyas. They have to do coolly work under these three castes. (Kathiravetpillai 2002): 888). Many Scholars conclude that these Coolly Vellalas began to claim for themselves a higher rank during 19th Century. Melongi Kurukula Karaiyars of Singai dynasty families, Madapallis, and Barathavers consider Vellalars are lesser breeds.
Mannar Vellalas
The Vellalas at Nanattan division were from Pannaivedduvan where the earliest inhabitants were Odders who were chiefly engaged in the quarrying of stones, in the sinking of wells and in the construction of the Tank bunds. The earliest inhabitants of Kankanithevu at Nanattan were Potters. Now the Pallankaipillai Vellalas are living. Parapandandal Vellalas are Maravars and Koviers from Poovarasankulam and Vavuniya. There are three divisions in Suriya Kaddaikadu village. The centre place is called Thiru Mudi Suriya Kaddaikadu, because the earliest inhabitants of this place are SuriyaKulam i.e., Kurukulam. Other two divisions are Periyakaddaikadu and Sampankaddaikadu. According to Baptismal register few people of Periyakaddaikadu were Padaiyardchi, a Tamil caste, who came from India and assimilated into Vellalar identity. The former settlers of Sampankaddaikadu were Sampan means Pariars. Now Sinnakulathar from Karisal settled there and call them Vellalas. The descendents of Annamalai group of India call them Vellalas at Kaddaikadu. According to one of the Vellala(Palla) informants the “Annamalai “ families are not original Vellalas( Pallas). He informed me that the refugees who went to India traced their origin and found that they belonged to Nalava caste. That was why they try their best to avoid using the surname “Annamalai”. There are some Vedha Vellalars in Batticalloa.

Simon Casie was a person turned up side down the caste system in Sri-Lankan Tamils. Every one of Mannarists and Jaffnies know that the Kuddathu Matha Kovil of Parapankandal is a ‘caste Church’ belongs to Kurukula Karaiyar. But he says that there are numerous Vellalas in Parapankandal. And he purposefully categories the Kurukula Karaiyar and Parathavas are Sudras. Gnanaprakasar accepts that the Kurukula Karaiyars and Parathavas are Kshtriyas. (Gnanaprakasar: (1924): 116) Simon Casie also wrongly mentioned that the two important Poets namely Lawrance Pulavar and Kumarasinghe Pulavar saying that they belonged the Sudra Vellalar community. But the Lawrance pulavar was from Pichchaikulam and Kumarasinghe Pulavar was from Periyanavatkulam. Right from the beginning both places belong to Kurukula community.(Velupillai : Reprinted( 2004) 166 )The Yalpana Vaipava Malai states that Pandi Maluvan, went to Madurai and bought a Prince of Suriyakulam(Kurukulam) to rule over Jaffna. There is a place called ‘Maluvarayar Kaddai Adampan” in Mannar. According to the baptismal register of the Catholic Church the people who live in this place are Pallas. Hence the descendents of Pandi Maluvan of Jaffna are Pallars. Pallancotti(Pallan Kottle) people also identity themselves as Vellalas but they were originally Pallas.

Dark Age in Tamils
According to Yalpana Vaipava Malai, from the 12th century to the 16th, many Sudra Vellalars from Tamil Nadu were responsible for organizing settlement groups from India into the Jaffna peninsula. During the Jaffna kingdom period and the following colonial period since the 16 the century, Vellalas were in constant struggle for supremacy with another caste now extinct called Madapalli. The kings belonging to the Arya Chakaravarthi dynasty of Kurukulam( Suriyakulam)would appoint leaders from both the factions to maintain peace in the kingdom. Kurukulam comes from the Kurus in Mahabharata and Kshatriya origin. In the eye of the people Kshatriyas, the ruling classes no doubt superior to the Brahmans.
During the British colonial period in Sri Lanka which began with the capture of the entire island nation and its unification by Great Britain in 1815, Sudra Vellalas began to look for education as the new opportunity to upgrade their livelihoods. Various Christian missionaries had made the Tamil dominated Jaffna peninsula as the best location in all of Asia for English education in the 19th century. Many Sudra Vellala families were helped by invaders to use this opportunity to educate their children and they provided the bulk of the British colonial civil servants in Sri Lanka and in British held Malaysia and Singapore. Slavery was also abolished in 1855 by the British colonial authorities, thus making agriculture less profitable. The Sudra Vellala domination of Sri Lankan Tamils in government services in post independent Sri Lanka eventually became one of the route causes of the Sri Lankan civil war. (From Wikipedia, the free encyclopedia)
It is a known fact that Vellalars and Karayars compete for the dominance of Peninsular Jaffna since as early as the times of Portuguese. It is true that the Karaiyar general fought with Invaders and became enemies to them, but not to the Roman Catholic Church. But the Roman Catholic Church was always with them by electing Bishops from the Sudra caste people. There were lot of questions and arguments made by Kurukula Catholics regarding the electing of Catholic Bishops of Tamil places. This Sudra Vellala caste has no connection with the Kings, Nobles and the warriors of the Tamil people. These Sudra vellala people were simple ordinary people. Presently these Sudra Vellalas do not expose themselves as Vellalas because of the Kurukula people besides no invaders to help them except Rome.

Nobody is genuine Vellalar in Sri-Lankan Tamils. These people were given lands by Invaders such as Portuguese, Dutch and British to do tobacco cultivation. Kings period all the lands belonged to Kings and nobles. These Pallan and Vellalan had to work in the kings’ land. During the Jaffna kingdom period and the following colonial period since the 16th century, Sudra Vellalas were in constant struggle for supremacy with another caste called Madapalli. The kings belonging to the Arya Chakaravarthi dynasty (Singhi dynasty) of Sooriyakulam(Kurukulam) would appoint leaders from both the factions to maintain peace in the kingdom. Melonghi Karaiyars and Vellalars had constant struggle for supremacy at the parish of St.John’s in Jaffna town. In order to solve this problem the parishioners of this Church came to an agreement to appoint the lay president from the Melonghi people continually. (Matthis: (1992): 114-115)

Father.D.J. Chrysostom the first Catholic priest from Karaiyar caste died in 1896, allegedly poisoned by Sudra Vellala priests.(N.Maria Saveri (Undated):293) The Roman Catholic Church was always with the side of them by electing Bishops from the Sudra caste people. Most of these Bishops are from Kayts where these Vellalars were called Parathesis i.e., foreigners (Pathmanathan: (1978):67) Sudra Vellalas are importers. There were lot of questions and arguments made by Kurukula Catholics regarding the electing of Catholic Bishops of Northern and Eastern provinces. The Eelam War and the appointment of non Vellalar Catholic Bishops namely Rt.Rev.Dr.Thamas Saundranayagam and Rt.Rev.Dr.Ponnaiya Joseph the domination of this Sudra Caste is fading away from the Sri-Lankan Tamil Society. The period of Sudra Vellalars was Dark Age in Sri-Lankan Tamils. It is better for the Govigama of Sinhalese caste not to equate them with the Vellallars because they are mixed crowed and not traditional farmers.

In 1834, Simon Casie Chitty recorded in his Ceylon Gazetteer, that Kallar, Maravar, Ahampadiyar and Palli (Vanniyar) were sub-divisions of the Vellala caste. Many Kurukula Vanniyars have marital relationship with Kurukula Karaiyar of Mathoddam especially at Suriyakaddaikadu. The informants conveyed this interesting message to me. But the Vanniyas do not have a connecting with the Sudra Vellalas of Mathoddam.

Conclusion

Hence Vellalas were Pallas and Coollies thus unable to co-op up with the Tamil Kshtriyas namely Kurukula Karaiyar. They still search support from Sinhalese and foreigners as such prefer to cling with them in order to defend the native Tamil administration. They are not equal with the Sinhalese Govigama.

In Sri- Lanka there were four divisions of caste groups namely “Wisemen”, “Kings”, “Merchants”, and “Cultivators”, as well as attendants, the articians and other service group. The fourfold caste model in Sri Lanka’s pre-British period Sinhala history and literature was: Raja, Bamunu, Velenda and Govi. (From Wikipedia, the free encyclopedia) These four groups were the warriors of Vijaya. (Ryan; 1953: 6) Hence the Sinhlese Govigamas were warriors but the Tamil Vellalas were Sudras. After becoming cultivators the Govigamas were also considered as Sudras. The Kshtriyas claim highest status in Sri-Lanka. Some members of Karaiyar caste believe that they are desendent of warrior caste, the Kshatrias and are therefore higher in rang than any of the other Ceylonese castes. (Argus John Tresidder: 1960: 43) During British period the cultivators claim highest status in Sri-Lanka. Therefore the landownering Sudra Vellalas, Govigama of Sinhalese caste, Kurukula Karaiyar of Mathoddam and vannai, land ownering Mukkuvars of Batticalloa claim highest status in Sri-Lanka. The Class of nobles were classified as Kshtriyas in Sri-Lanka.(Ellawala : 1968 : 12) Likewise the Kurukula Nobles of Nallur and Manthai should be classified as Kshtriyas.( Velupillai: 2002 : 180) Kurukula Karaiya communities are scattered throughout Sri Lanka including the interior of the island but they are predominantly resident on the southern, western and northern districts of Sri Lanka .

Vellalas are Pallas. Jaffna Sudra Vellalas are the original Pallas brought to do tobacco plantation. Tobacco cultivators of Sudra Vellalas (Pallas) of Jaffna are inferior to the paddy cultivators of Kurukula Karaiyars of Mathoddam in the district of Mannar.

According to Ryan Vellalas were “tillers of the soil.”(Tennent., “Ceylon”, :1859 (1999) : 426) Hence the Vellalas are Pallas and untouchables.

Advertisements

15 thoughts on “வேளாளர்

 1. வேளாளர்களை நான்காம் பிரிவினராக சங்க

  viyajan on January 18, 2009 1:31 pm
  இவை இங்ஙனமிருக்க வேளாளர்களை நான்காம் பிரிவினராக சங்க இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன. “மேலோர் மூவர்க்கும் புணர்த்த கரணம் கீழோர்க்காகிய காலமும் உண்டே” என்கிறது தொல்காப்பியம். இதன்பொருள், மணவினைச் சடங்குகள் இன்றி இருந்த நான்காம் வர்ணத்தவரான வேளாளர்களுக்கு மணவினைச் சடங்குகள் பின்னர் ஏற்படுத்தப்பட்டன என்பதாகும். மனுதர்மத்தில் சூத்திரர்களுக்கு திருமணம் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை இத்துடன் ஒப்பிட்டுக் காணலாம். மேலும், கேரள நாயர்களும் தமிழக வெள்ளாளர்களும் ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதாக மானுட இனவியலாளர் கருதுகின்றனர். கேரள நாயர் பெண்களின் மண முறை அனைவரும் நன்கு அறிந்ததே. இவ்வாறு வேளாளர்களுக்கு மணவினைச் சடங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு இறுக்கமான குடும்ப அமைப்புக்குள் அவர்கள் கொண்டுவரப்பட்டதால் அவர்களும் குடி என்ற நிலைக்கு உயர்ந்தனர். இவ்வாறு குடி என்கிற நிலைக்கு மிகவும் பிற்காலத்தில் வந்ததாலேயே, உழுதுண்போரான வேளாளர்களை அடியொற்றி உழவர்களை ‘குடியானவன்’ என்று சொல்லுகின்ற வழக்கு நிலைபெற்றது.
  by pravhan from Tamilnaadu,india

 2. Your website has a lot of information on our son of soil of India no, the world. Becuase of the Dvendrakula velalars/Mallars/Kudumbars/Pallar’s ancestors were created the world great civilization in Rome, Mesapadomia, Indus valley, the Inca civilization, Athichanallure (Athithiya Nellure) civilization. Your information also educative and informative.

  With regards.

 3. Dear Editor,

  SUB :: Siva Temple near the borders of Cambodia & Thailand’s border built by the ancient Khmer’s Prince INDRAYUDHA son of King Jayavarman II.

  REF :: Outlook Magazine’s issued dated 19.09.2011 at page no.56.

  This has reference to the above.

  I have read one article in your “Outlook” magazine under the topic of “Hinduism saves frontiers” at page no.56 in the issue of 19.09.2011, which was opined by our Honourable Mr.Tarun Vijay, M.P. of Rajya Sabha. The God Siva Mallar’s shrine wherein Sivalingha existed, was built by the Prince INDRAYUDHA son of King Jayavarman II of Khmer Empire. The shrine is located near Cambodia & Thailand’s border.

  I have given below furnished my opinion / actual history of the subject shrine and its inextricable link with the present day people of Tamilnadu especially the people of Mallar / Pallar / Devendrakula velalars / Kudumbars who are the descendants of the great Tamil Vendhars (Kings) Chera, Chola, Pandiya and Pallavas. Once upon a time the Tamil Kings Chera, Chola, Pandiya & Pallava were ruled the present day most of the East Asia’s countries and built their Tamil religion’s temple (Not Hindu) of the God Siva, Inthiran & Perumal as in the present day state of Tamil Nadu.

  The historical evidences, epigraph and the Tamil Sangam’s literatures of the great Tamil Vendhars (Kings) are inextricably linked with the present day’s people of Mallars / Pallars / Devendrakula velalars / Kudumbars and undisputed one. The name of the Prince of INDRAYUDHA was reveals that the Prince belongs to the Tamil Kings or descendants of our Tamil Kings Chera,Chola, Pandya & Pallava. Namely, the reason of the Indiran’s name in Tamil was denoted the God Inthiran after a Mallar Emperor’s death, the Emperor attain the highest status of God. Likewise, the Siva Mallar & Perumal Mallar become their highest status of God after their death in India. The Mallar Kings were once upon a time ruled most of the countries in the world. The ancient Roman & Greece kings were belongs to the race of Mallars whose names were called the ” PALLAS” & ” PANDYAS” and their regime’s emblem “FISH” was also the same emblem of our Tamil Kings PANDIAN.

  After a long, long ago, the man came to know how to live with food & shelter from uncivilized stages to the civilized manner.

  The people were lived in 4 kind of lands like Kurinji, Mullai, Marutham & Neithal. The 5th land was originated from Neithal land wherein the land was famine. Hence these kind of people do their profession as theft one. The people living in Kurinji land called people of Kurinji land and their traditional profession was hunting animals, taking honey. They are called Kuravarkal.The people living in Mullai land called people of Mullai land and their traditional profession is rearing cows,goats and other animals. They called Idaiyar/Konaar/Yadhavas.

  The people living in MARUTHAM LAND called people of MARUTHAM LAND and their traditional profession is Agriculture/farming. They are called Mallars/Devendrakula vellalars/Kudumbars / Pallars. The so called Tamil Emperors of Chera, Chola & Pandyas were originated in Marutham land only and their forefathers caused the world famous civilization of Indus valley which spread upto Arab countries. In the forth land, the people living in Neithal land called Neithal people. Their traditional profession was Fishing and called them as Meenavarkal or Fisherman.

  After a particulars period there were occurred famine in Mullai & Neithal lands. Hence the people living in such areas called Paalai land and its people called Kallars/Maravars/Servais/Ahamudaiyars and their traditional profession was Theft. Among the 4 lands, the Marutham land only having health & wealth in all levels due to the profession of Agriculture. Because of other lands people come and have the cereals for their existence. The Marutham land people were originated as Kudumbars in Tamil means family. The Marutham land caused the world famous civilization of Indus valley civilization and the renowned Tamil Emperors of Chera, Chola & Pandyas. The marutham land’s people’s mother tongue is Tamil from which the other Indian languages were originated. Their God is Inthiran who is the god of the rain. In Marutham land, If any Emperor of Mallars died, there was one Lingam built on the death place of Emperors of mallars. It is called Siva Mallar. Perumal Mallar is his relatives and intends the God of saviour.

  After the infiltration of Aryans into India, the people of 4 lands moved towards southward. The Aryan hijacked the Mallar’s religion of Saivam (Siva) & Vainavam (Perumal) and made the new religion as Hindus. Hence actually Hindu is not a religion. Buddha’s clan was belongs to the Mallar’s race. Hence the so called some Tamil Emperors were fostered the Buddha religion. They never against Buddhism. The Emperor Asoka has close relative of the south Mallar’s Emperors of Chera, Chola and Pandyas. These emperor’s has the flag of Tiger, Bow & Arrow and Fish respectively which are occurred in the Emperor’s Asoka pillar and other monuments. After the fall of these Tamil Emperors, the Nayaka Kings has destroyed the evidences of Mallar’s Emperors and degraded the Mallar’s people in the name of Pallars. Their lands were taken by force and given away to other Tamil people like Vanniyars, Maravars & Telugu Nayaka’s people who betrayed for the fall of the Tamil Emperors Chera,Chola & Pandyas.

  In all ancient Temples, the name of Hindu religion word not occurred in any place. Likewise the name of Vishnu also is not found in the ancient temple. Throughout India, the God Siva & Perumal have the temples and not temple exist in the name of Brahman. Why? Because of the God of Brahman is not belongs to Tamil people and it was originated by Aryans/Brahmins.

  Some of our people think that Buddha temple was destroyed and built the Hindu temple. It is not true. How you say the name as Hindu temple, which is not exist in India? Before the period of Buddha, the Malla’s religion only existed which was also the religion/customs of Buddha’s clan. Hence the Buddha and Mallar’s religions (Tamil religion viz., Siva Mallar & Perumal Mallar) are inextricably linked with each other. Hence it was common that the Tamil Emperors and its land were occurred the Buddha’s temple. The God Inthiran is the base for all the Mallar’s religion. Hence one of the Combodia’s King’s name is INTHIRA verman wherein the God of Inthiran found. It is the evidence of that once the Combodia was under the rule of the great Mallar’s King of Pallavas and substantiated it is belong to the clan of Mallar/Devendrakula Velalars of Tamil Nadu.

  Likewise, the Siva God shrine near the border areas of Cambodia & Thailand were belongs to the close relative of Tamil Kings of Chera, Chola, Pandiya & Pallavas. The name of Prince of INDRAYUDHA son of King Jayavarman II of Khmer Empire is exposed the God INDRAN’s name also. The name of the King Dharan Inthiravarman I (1107-42) is also reveals that the name bears the God Inthiran. The meaning of the Dharan Inthiravarman in Tamil is as below.

  In Tamil, Dharan implied Dharani means the “the World” (Oulagam in Tamil) and Inthira is denotes the God Inthiran & varman is the common name of the great Tamil Kinsgs Pallavas & Pandyas like the King Mahendravarma Pallava Malla (King of Pallavas) and the King Sadayavarman Pandiyan & Maaravarma sundara Pandiyan (King of Pandiyas). This article also proved that the Buddha’s religion & Tamil religions of Siva & Perumal are the same religion. Buddha attained his superiority in Pallankadu and his father celebrated the world known festival “Inthira Vizha” which was also celebrated by Tamil Kings Chera, Chola, Pandya & Pallavas. Even today also this festival is celebrated only by the community people of Mallar / Pallar / Devendrakula Velalars / Kudumbars at Coimbatore & Rajapalayam in Tamil nadu, India as their traditional festival.

  After the Aryan’s king infiltered into India, the Buddha’s Recluse were killed by the Hindu Kings in India due to the Buddha has opposed / forbid the principles of the Aryans. The Aryans hijacked the Tamil religion Sivam & Perumal and created the new religion as Hindu. Hence, the Kings and their followers (in the name of Hindus) were killed the Buddha’s recluse and his principles.

  But in Thailand & Cambodia, the Buddhas and the Tamil religions Sivam & Perumal were co-exist in happiness. How it was possible that the Buddha Recluse were killed & the Buddha’s principles opposed by the Hindu Kings (Aryans) in India and at the same time the Buddha’s religion & Hindu people were coo-exist happily in Cambodia, Thailand and other countries? Because of, the Aryan’s Kings (creator of the Hindu religion) were opposed the Buddha’s principles. Hence there is no wonder to express in the articles wherein you are expressed that “The region where the Buddha & Shiva co-exist in happiness.

  Actually the so-called Chola’s Emperor’s present name of Raja Raja Cholan’s real/original name is DEVENDRAN CHOLAN and all other names are his Titles only.

  The famous Archaeologist Mr.Iyyraavatham Mahadevan has proved that the oldest Rig vedaha’s (But we don’t know its original / actual name) period was Pre-Aryan period., viz the Rig Vedha has existed before the Aryan’s came to India. The Rig Vedha consists the customs and life of the God Inthiran, its followers of Mallar’s life & saints life history. Hence before the Aryan’s came to India, the God Inthiran & the name of Devendran were exist in India. Hence, how the God Inthiran belongs to Aryan people? Recently one Tamil temple is discovered in Java Islands when digging for building near a Mosque. The temple was built by the great Tamil Emperor Rajendra Cholan Son of Devendra Cholan @ Raja Raja cholan who ruled once most of the Asian countries.

  Hence it is apparently proved that the Buddhism and Mallar’s religions of Saivasim & Vainasiam are inextricably linked one other. For further clarification you can visit the following websites. Actually the Tamil is the base for all the history & languages in the world.

  The Archaeological findings, inscription, epigraphic discovery, Copper plates & the traditional customs of Mallars/Devendrakula velalars/Pallars have substantiated/proved that the Pallavas emperor are the forefathers of present clan of Mallars/Devendrakula velalars/Pallars/Kudumbars. It is undisputed one & nobody can claim his or her inheritance/legacy in Tamil nadu. I have here under furnished some information/evidences/records for the substantiation of Chera, Chola, Pandya & Pallava emperors were the forefathers/descendants of the present day society of Mallars/Devendrakula velalars/Kudumbars/Pallars in Tamil Nadu.

  6. The Pallava emperors were fostered their forefather’s religion Buddha, Siva & Perumal after the Aryan’s infiltration into India. Their language is Tamil (Old Tamil viz., Vatta eluthu which is still occurred in the ancient temple of Maamallapuram (the name also certified the proof of Mallar’s history) & in Ankovart Aalayam (Aalayam is the pure/original Tamil Name for Temple) in Combodia. North Indian people have accepted the principles of Aryans & followed their culture, customs, habits & language. But South Indian people are not accepted the Aryan’s principles and so on. Hence most of the culture, customs, habits and the way of life of South Indian people are entirely different from North Indian people.
  7. One of the important Pallava’s Emperors name was INTHIRA varma pallava Malla who have borne his clan/descendant’s name in his name.
  8. Actually, the Ankovart Aalayam is not Hindu Temple in Cambodia. It is the Mallar/Devendrakulam/Kudumbar’s forefather’s religion of Budha, Siva & Perumal religion which has hijacked by the Aryan’s after their infiltration into India and made the new religion as Hindu.
  9. After captured the Malla’s land by the Aryans up to Arab countries, the Aryan’s destroyed all the historical evidences/records and followed Mallar’s traditional customs and habits, culture & language for destroy their identity. One of the Malla’s Emperor Buddha’s father was stubbornly opposed the Aryan’s influence in India. Then his son Gowthama Buddha has created the Buddha religion due to his forefather’s religion of Inthiran, Siva & Perumal have been hijacked by the Aryans and made the new religion as Hindu which has paved the way for the casteism by birth.
  10. The pure Tamil word for Raja is “Vendhan” which means King. Hence the Vendhan became Devendran=Devar+Vendhan due to the Vendhan was the head of all Devas. Hence the word Devendran coined from Tamil language as the above. After the Aryan’s infiltration into India, the Aryan created another one as Inthiran for tarnish the Mallar’s culture, habits & customs. They made / created a lot of fake stories to defame the esteem of Mallar’s (Tamil) culture, history, habits and language even their Gods willfully. The Aryan means “Uncivilized society” in Tamil vide Late Mr.Devaasiravatham’s Books.

  Most of our ancient / historical Titles, names and so on are wrongly used / claimed by most of the society and its people which caused the above unnecessary disputes and contradiction among various societies in Tamil Nadu. Because of, some society has wrongly claimed the Devar’s title name as their Caste name which is actually belongs to the Mallar / Pallar / Devendrakula Velalars. Namely, as per our Tamil language, the name of Devendran means DEVAR + VENDHAN = DEVENDRAN whose forefathers were the great Tamil Vendhars Chera, Chola, Pandiyas & Pallavas and their Gods are Siva Mallar, Perumal Mallar & Devendran based on our Tamil Shangam’s Literatures, Archeological / Historical evidences, epigraphic in the ancient Temples and their customs & habits in their society. I also furnished one or two examples of our ancient Tamil name’s interpretation for your kind perusal for the legitimate / legal / rightful claim of the society of Mallars / Pallars / Devendrakula Velalars / Kudumbars.

  There are no names exist as Raja, Maharaja, Arasan for denoting the word of Kings in our ancient Tamil Shangam’s Literatures and in other Tamil records. The name of Vendhan or Mannan or Mannavan are existed to denote the Tamil Kings Chera Vendhars, Chola Vendhars & Pandya Vendhars in Tamil. Namely Mannan / Mannavan means in Tamil as Man + Avan = Mannan / Mannavan which expose the Kings belongs to the son of the soils of India. Vendhars denotes as Kings and the Vendhars become Devendrar as God after their death. Likewise, PERUMAL means in Tamil, PERU means as higher status and MAL means MALLARS. So, PERUMAL means in Tamil is PERUMAIMIGU MALLAR same as THIRUMAL is THIRU +MAL = NOBLED MALLARS / UYARVAANA MALLARS in Tamil. DEVENDRAN = DEVAR + INTHIRAN.

  Most of our Tamil Gods PERUMAL, THIRUMAL’s historical names / titles are changed as Venkatachalapathy or Srinivasa intentionally for the personal gains of some states. Likewise, the name of ANANTHA SAYANAP PERUMAL has been changed or called as Padhmanabhaswamy.

  The renowned Archaeologist Dr.Iyraavatham Mahadevan has researched in the Rig Vedha’s origin and its relationships with Mallar/Devendrakula velalar people in Tamil nadu. He exposed that the Rig Vedha’s period was PRE-ARYAN period. Hence it is apparently understood that the Aryan’s never claimed about Inthiran and the Rig vedha, which is, exist before Aryan’s coming into India. But nowadays most of our north Indians and Brahmins are claimed the Inthiran’s history and Rig Vedha. The above news was published in our Hindu News paper.

  The Pallava Emperors were belongs to Tamil people especially the forefathers of Mallars/Devendrakula Velalars/Kudumbars. It is undisputed one. Hence, I request your highness to ascertain the original history on the aspect of the great Tamil Vendhars (Kings) and their descendants of the present day society of Devendrakula velalars / Mallars / Pallars / Kudumbars in the shrine of Shiva Temple which located between the border of Cambodia & Thailand and divulge the original history to the world.

  If you want more clarification, please visit the website of http://www.devendrakulam.org, & http://www.mallar.org and refer the books of Iyya Deva Asirvathm & Devaneyappaavaanar in Tamil Nadu.

  Regards.

  V.P.Thirumugam MALLAR

 4. இதுக்கு எந்த பள்ளனாவது எனக்கு விளக்கம் குடுக்கனும். கொஞ்சநாளா நீங்க தான் மன்னர் வம்சம்னு சொல்லிகிட்டுதிர்ரீங்க. இப்போ பலசாதியையும் பள்ளன்னு சொல்றீங்க குறிப்பா கொடைக்காணல் பகுதியில மண்ணாடி என்ற மண்ணா நாயர்களை பள்ளர்கள்னு சொல்றீங்க மண்ணா நாயருக்குள்ள மந்திரியார்னு சிலர் தங்கள மன்றாடி வெள்ளாளர்னு(கொங்கு வெள்ளாளர்)நு சொல்றாங்க.இவங்களாம் தங்கள மலையாள நாய்ர்னு சொல்றாங்க இவங்கள்ள பலர் பி.சியிலும் பலர் எப்சியிலும் இருக்காங்க.இவங்கள்ட தைரியம் இருந்தா நீங்க போய் பள்ளர்னு சொல்லிப்பாக்கலாம் என்ன நடக்குன்னு தெரியும். மண்ணாடி வேர பண்ணாடி வேர பண்ணாடி தான் எஷ்ஷி. மண்ணாடி எந்த விதத்துள பள்ளன்னு எந்த பள்ளனாவது விளக்க்ம் குடுக்கனும்

  • முதலில் நீ எவன்னு சொல்லு.எந்த பள்ளனாவதுன்னு ஒரு எளக்காரமா சொல்லுற.பாணிய மாத்திக்க.தேவேந்திரரில் பல உட்பிரிவுகள் இருப்பதை முதலில் இந்த இனத்தானக இருப்பின் புரியும்.அதற்கு முதலில் நீ மீண்டெளும் பாண்டியர் வரலாறு என்ற நூல் கொலம்பியா பல்கலைகழகத்தின் சமூகவியல் பிரிவு நூலகத்தில் இருக்கு .படிச்சுப் பாத்திட்டு அப்புறம் கேள்

  • ஏலே! மடையானே, முதல்ல ஹிஸ்டரிய (History) புரிஞ்சிக்கோ. அந்தக்காலத்தில் ,வெள்ளைக்காரனுக்கு, ‘காட்டி குடுத்தவனுக்கும் மற்றும் கூட்டி கொடுத்தவனுக்கும்’ ஜமீன் பட்டம் கொடுத்தார்கள். இந்த விஷயம் தெரியுமா உனக்கு?.
   ‘மள்ளர் (Mallar) இனமான (சேர, சோழ, பாண்டிய, பல்லவர்கள்) வீழ்ச்சிக்குப்பின் ‘ஆரியர்கள்’ (வந்தேறிகள்) எங்களது மண்ணை பிடிங்கி கொண்டு, எங்களையும், எங்களது வரலாற்றையும் அழிக்க தொடங்கினார்கள் . நாங்கள், எங்களது மண்ணை இழந்ததால் அடிமையாக்கப்பட்டோம். எங்களையும், எங்களது வரலாற்றையும் அழிப்பதற்காக ‘பாலை’ நிலத்து மக்களான திருடர்கள்களை ( கள்ளர்) தன்வசம் வைத்துக்கொண்டு, எங்களை அடிமைபடுத்தினார்கள். ‘மருதநில’ மக்களான நாங்கள், எங்களது சொந்த விவசாயபூமியில் அடிமைகளாக வேலை செய்தோம். ‘குறுநில’ மன்னர்கள் மற்றும் ‘பாளையம்’ என்ற அந்தஸ்தையும் அவர்களுக்கு (எங்களை அடிமைப்படுத்தியவர்களுக்கு) கொடுத்தார்கள். பின்பு ஆங்கிலேயர்கள் ஆரியர்களை வென்று ஆட்சியை பிடித்தவுடன், அன்றைய காலகட்டத்தில் எங்களது விவசாய பூமியை வைத்திருந்தவர்களுக்கு ‘ஜமீன்’ பட்டம் கொடுத்தார்கள். ஏனென்றால் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவி செய்தால்தான், இருக்க இடமும், வாழ நிலங்களும் கொடுத்து அவர்களை ஒன்றும் செய்யாமல் வாழவிடுவார்கள். இந்த விஷயம் எல்லோர்க்கும் தெரிந்ததே. அப்பொழுது ஆங்கிலேயர்கள் மக்களை, அவர்கள் தொழில் சார்ந்த ‘ஜாதிகளாக (Caste) பிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். அந்தவேளையில் எங்களை அடிமை செய்தவர்கள், எங்களை மற்றவர்களுடன் சேர்த்து தாழ்ந்த ஜாதி என்று அடையாளம் காட்டிவிட்டார்கள்.
   மேலும் இடைபட்ட ‘ஆட்சியாளர்கள்’ தங்களது தாழ்ந்த ஜாதியை உயர்ந்த ஜாதியாக மாற்றிக்கொண்டார்கள். அப்பொழுது எங்களது பிறப்பையும் வரலாற்றையும் எடுத்துக்கூற ஆளில்லாததால் நாங்கள் தாழ்த்தப்பட்டோர் வரிசையில் சேர்க்கப்பட்டோம்.
   ‘தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் யார் தெரியுமா? “தேவேந்திரன்”. தங்களது பிறப்பையும், வரலாற்றையும், தாங்கள் என்ன தொழில் செய்தோம் என்பதை மறைப்பதற்காக, கள்ளர்களும், மறவர்களும் தங்களது பெயருக்குப்பின்னால் ‘தேவர்’ என்று போட்டுகொண்டார்கள். அப்பொழுது தேவர் என்ற இனமும் கிடையாது ஜாதியும் கிடையாது. அப்படி அவர்கள் போட்டுக்கொண்டாலும் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் “தேவேந்திரன்” தான். அதை யராலும் மாற்றமுடியாது. எங்களது பிறப்பு தொழில் என்ன தெரியுமா உனக்கு? “ஏர்” – உழவுத்தொழில், “போர்” – சண்டையிடுதல். ஆகையால் “ஏரும் போறும் எம்குலத்தொழில்”.
   இப்பொழுது உள்ளவர்களுக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் கிடைத்துவிட்டது. அதனால் தலைகால் தெரியாமல் ஆடுகிறார்கள். மற்றவர்களைபோல் எங்களை மீண்டும் அடக்கிவிடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், நாங்கள் அடங்கமாட்டோம், அடக்கி ஆழ்வோம் என்று அவர்களுக்கும் தெரியும். ‘திருடி’தின்பதற்காக சண்டையிடுபவர்கள் அல்ல நாங்கள். பிறப்பிலையே “போர்” வீரர்கள் (வேந்தர்கள்) நாங்கள். எங்களுக்கும் அரசியல் அங்கீகாரம் கிடைத்துவிட்டால், நாங்கள் பழைய வரலாற்றை பெற்றுவிடுவோம் என்று, எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் மற்ற ஜாதி காரர்கள் (தங்களை உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்லிக்கொள்பவர்கள்) தடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.
   ‘மள்ளர்’ என்றால் திண்மை (பலம்) உடைய போர்வீரர்கள் என்று விளக்கம் சொல்கின்றன நிகண்டுகள் என்று சொல்லப்பட்ட பழைய அகராதிகள்.
   ‘அருந்திறன் வீரர்க்கும் பெருந்திறல் உழவர்க்கும் மள்ளர்…’ என்று பெயர் என்கிறது திவாகர நிகண்டு.
   ‘செருமலை வீரரும் திண்ணியோடும், மருத நில மக்களும் மள்ளர்’ என்கிறது பிங்கல நிகண்டு.
   (Mallars are mentioned in Tamil literature from the ancient Sangam Literature to the recent 19th century poems, including Purananuru, Kamba Ramayanam, Thirumurukkatruppatai, Silapathigaram, Agananuru, Pathirtrupattu, Kurunthogai, Aingurunooru, Kalithogai, Natrinai, and Paripaadal.)
   உன்னோட ஆத்தா, அப்பண்ட, உங்க ஜாதிய பத்தின உண்மையான வரலாற கேளு, அவர்கள் உண்மையான வரலாறை கூறினால், அப்பொழுது தெரியும் உனக்கு என்களைப்பற்றி.

  • டேய் அறிவில்லாத காலபைரவனே 13 ஆண் நூற்றாண்டில் தான் பள்ளர் என்ற பெயர் அதற்கு முன் எங்கள் பெயர் மள்ளர் காலங்காலமாக தேவேந்திர குலத்தார்கள் டா முட்டாள் காலா. மள்ளர்னா – போர் வீரர்கள்
   குறிஞ்சி – குறவன்
   முல்லை – இடையன்
   மருதம் – மள்ளர் (உழவர்)
   நெய்தல் – பரதவர்
   பாலை – ஆரலைக்கள்வர்
   இது தான் தமிழ் இனக் குழுத் தலைவர்களின் தலமை என தமிழ் சொல்கின்றது. இதில் நீ எவனடா வந்தேறி நாயே…
   இக்கொரு முறை இளக்காரமாக வரலாறு தெரியாமல் பேசினால் தலை இருக்காது. அது உனக்கு நல்லாவே தெரியும்!!
   வரலாற்றில் முதல் முதல் எவன் அறிவாள் எடுத்தவன்னு கேளு டா ஒன்ன பெத்த நாய்கள்ட சொல்லுவாங்களா தே.மகனே

  • Tamil friends.. Don’t fight with Each other..I agree pallar are pandiyar..because though the Geographical history I understood..whole world history is noted pallar culture..In all river bank in world pallar community is there ..pallar are real cheras,chola,pandiyas..I don’t know y other Tamil friends are Not accepting..please see Orissa balu research speech about Tamil kings..In mexico,South America ..more 3000 tamil names are there ..that name are named denote pallar caste..Nepal,Korea,Greek..they mention pallar name..2 beach name is Kaldai (pallar)..don’t dominate Each other.. Both a community participate in war..But don’t hide real history..every evidence in other country is denote Mallar community..But we are in 21st century ..kind request don’t fight with each other.. I respect all Tamil people.. Plz go through a Geographical evidence of Tamil kings..then u will understand ..who is real chera,chola,pandiyas..please watch otissa balu seminar.. You understand every thing..
   By
   archaeology research

 5. kollam neethimandrathula…mallargal..thaan pandiyar..nu theerpu solliyaachu.solli rembh varusama aahuthu.atha AIDMK and DMK marachuruchu.mallar kula vamsam chera,choala,pandiyar,pllavar,mauriyar historyla mannargal nu solluthu.aana itha pathi government school bookla podala.athumattum illama nepala aandathu mallargalnu varalaru iruku.kadaisiya mallargal thaan moovendhargalnu palani seppupadaiyam solluthu. athu mattum sollala neraiya kalvettum sepeadugalum soluthu.ithu poga pallavargaludaiya thalainagaram maamallapramnu perulaiya malla(mallar)nu iruku.Marutha nilathu makkal “mallar”nu history theliva solluthu.MARUTHU,PANDIYAR,CHOLAR,CHERAR,PALLAVAR PATTAM ENGALUKU VURITHAANATHU.TAMILA Mallargala enlishla MALLA NU solli forigener avungala perumaipathuraanga.”MALLAR(malla) mean WRESTLERS”(mallyudha veeran).yentha dictionaryla vendaalum paaru.Vunmaiyana pandiyar kudumban Thenkasila..irukaru.8 pirivula 4 mattum thaan sc la iruku.maththa 4 BC(2),MBC(1),DNC(1) IRUKU.intha 8 pirivum main piruvu.neenga ippa mothurathu oru pirivuda mattumthaan(pallan or Mallan).ithuke thaakupudika mudila.innum 7 pirivu iruku.8 pirivula vullavaingalum arasiyalvaathigala nampaama onnasernthaaingana Marupadiyum PANDIYAR VAMSAM VURUVAAHIRUM.INTHA Seithya enka castekum sollikuren yeanna avunga historya padikurathu illa.immanuvel,sundharalingamnu,venni kaladynu irukaanga.kadaisiya sollikren MUKULATHORUM, DEVANDHIRA KULA VELLALARUm tamilargal.nayakkar vanthu rendu peraiym mothavitu tamilargal alika paakurainga yeana avunga telungargal.ippa avainga maraimugama seyapadukittu varaainga.nayakar vanthathukapuram thaan saathi vanthuchu.athuvaraikum nammaloda munoragal telungargaliayum anniyargalaiyum veratti adichu tamila valarthaanga.aana innum konjam varusathula tamil moliye kaanama poidum.Yeana tamilargale ippa adichudu kedakuraainga.ippa jallikattuku thada paanainga..pogapoga vonnona thada pannuvainga.Naa entha castenu paakathinga.ippa vulla government,arasiyalvaathinga noakam ennanu purinjuttu tamilaragaluku vuthavi pannunga.velaanmaiya volahathu arimuga paduthuna tamilnadulaiye ippa vivasaaiyam alinjittu varuthu.innimelavathu sandapoduratha vittu Tamilargal indiyava aadchi seiya valividunga.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s